Divider/Brand Symbol

Tekoälyn ja koneoppimisen rooli äitiysterveydenhoidon personalisoinnissa

Uuden elämän tuominen maailmaan on mitä arvokkain ja kaunein tapahtuma, jonka vuoksi odottavat äidit ansaitsevat parhainta mahdollista hoitoa. Tästä syystä äitiysterveydenhoidon personalisointi on tärkeää. Terveydenhoidossa tulee huomioida kunkin yksilön henkilökohtaiset tarpeet, jotta jokainen raskaus sujuisi terveenä ja tyytyväisenä.

Tässä artikkelissa tutustumme siihen, kuinka tekoäly ja koneoppiminen ovat mullistamassa äitiysterveydenhuoltoa. Nämä teknologiat kykenevät parantamaan kutakin raskauskokemusta ällistyttävin keinoin, muun muassa havaitsemalla komplikaatioita aikaisessa vaiheessa ja tarjoamalla räätälöityjä neuvoja kunkin yksilön omiin olosuhteisiin perustuen.

Personalisoitu lähestymistapa äitiysterveydenhoitoon

Äitiysterveydenhoidon ytimessä on äidin terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen raskausaikana, synnytyksessä ja synnytyksen jälkeen. Se kattaa monenlaisia palveluita ja tukea, joita terve raskaus, synnytys ja synnytyksen jälkeinen aika vaativat.

Äitiysterveydenhoidosta puhuessamme tarkoitamme siis lääketieteellistä, psyykkistä ja sosiaalista tukea, joita naiset saavat tullessaan äideiksi. Tähän lukeutuu siis esimerkiksi säännölliset terveystarkastukset, laboratorio- ja ultraäänitutkimukset, yhteydenpito terveydenhoidon ammattilaisiin, sekä ravitsemukseen ja liikuntaan liittyvä neuvonta.

Äitiysterveydenhoidon räätälöinti henkilökohtaisten tarpeiden mukaan voi kuitenkin olla haastavaa. Jokaisen naisen raskaus, tarpeet ja toiveet ovat omanlaisiaan, ja niihin vaikuttaa muun muassa terveyshistoria, elintavat ja kulttuurinen tausta. Terveydenhoidon ammattilaisten onkin todella tärkeää tunnistaa ja huomioida potilaidensa yksilöllisyys, jotta hoidon lopputulokset olisivat parhaat mahdolliset sekä äideille että heidän vauvoilleen.

Tarvitsemme siten innovatiivisia ratkaisuja äitiysterveydenhoidon kehittämiseksi. Tässä kohtaa teknologiat kuten tekoäly ja koneoppiminen astuvat kuvaan. Hyödyntämällä näitä pitkälle kehittyneitä teknologioita voimme tarjota terveydenhoidolle uusia keinoja ratkaista ongelmia ja varmistaa, että jokainen tuleva äiti saa ansaitsemaansa yksilöllistä hoitoa. Tavoitteena onkin löytää älykkäämpiä ja tehokkaampia keinoja tukea odottavia äitejä, jotta heidän kokemuksensa raskausajasta ovat mahdollisimman mukavia ja turvallisia.

Tekoäly ja koneoppiminen äitiysterveydenhoidossa

Technology human-touch background modern remake creation

Älykäs teknologia on mullistamassa terveydenhoitoa ennennäkemättömällä tavalla, eikä äitiysterveydenhoito ole poikkeus. Näillä huippumoderneilla teknologioilla on valtavasti potentiaalia kehittää ja personalisoida odottavien ja synnyttävien äitien saamaa hoitoa. Kuinka ne sitten kykenevät siihen?

Terveydenhoidossa tekoälyä ja koneoppimista voidaan käyttää algoritmien ja data-analyysin keinoin parantamaan muun muassa:

 • päätöksentekoa
 • diagnostiikkaa
 • potilaiden hoitoa
 • personalisoitua lääkehoitoa

Äitiysterveydenhoidossa näillä teknologioilla on monenlaisia etuja ja käyttökohteita, joiden avulla tulevien äitien kokemuksia voidaan parantaa.

Raskausajan hoito ja riskinarviointi

Älykäs teknologia voi auttaa terveydenhoidon ammattilaisia tunnistamaan potentiaalisia riskejä ja havaitsemaan mahdollisia vaaratekijöitä ajoissa analysoimalla suuria määriä dataa, muun muassa terveyshistoriaa, geneettisiä tekijöitä, demograafisia tietoja ja elintapaindikaattoreita.

Algoritmien avulla tämä teknologia voi tarkasti arvioida negatiivisia vaikutuksia ja siten ennustaa kunkin yksilön riskiä saada raskauteen liittyviä komplikaatioita. Näillä tiedoilla terveydenhoidon ammattilaiset voivat ehkäistä komplikaatioita ajoissa ja tarjota yksilöityä hoitoa ja neuvontaa parhaita mahdollisia hoitotuloksia varten.

Ottaakseen käyttöön huippuälykkäitä ja henkiä pelastavia teknologiaratkaisuja, terveydenhoidon palveluntuottajat hyötyvät lähellä toimivien ohjelmistokehittäjien palveluiden käytöstä. Tekemällä yhteistyötä lähialueiden taitavien teknologiatiimien kanssa tarvittavien algoritmien ja järjestelmien luominen ja käyttöönotto sujuu tehokkaammin.

Yksilölliset suositukset

Teknologian avulla voi tarjota neuvoja ja suosituksia, jotka räätälöityvät kunkin naisen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Teknologia kykenee havaitsemaan ja huomioimaan yksilölliset olosuhteet, terveyshistorian sekä toiveet kyetäkseen tarjoamaan yksilöityjä neuvoja raskausajalle. Sitä voi ajatella virtuaalisena kumppanina, joka ymmärtää omat yksilölliset tarpeet ja kykenee tarjoamaan relevantteja ja hyödyllisiä tietoja.

Analysoimalla valtavia määriä potilastietoja ja hoitotuloksia, ja kohdentamalla kyseiset tiedot kunkin yksilön omiin tarpeisiin, älyteknologia kykenee suosittelemaan yksilöllisiä hoitovaihtoehtoja. Täten jokainen raskaana oleva nainen kykenisi saamaan omaan tilanteeseensa ja terveydentilaansa sopivia interventiokeinoja, joilla voidaan parantaa hoidon tehokkuutta.

Etäseuranta

Keinoälyä hyödyntävillä laitteilla, kuten fitnesskelloilla ja raskausmonitoreilla, voidaan seurata monenlaisia äidin terveyteen liittyviä indikaattoreita kuten:

 • verenpainetta
 • sykettä
 • sikiön liikkeitä

Etäseurantaa hyödyntämällä odottavat äidit voivat olla jatkuvasti hoidon ja tuen piirissä omasta kodistaan käsin, jolloin sairaala- ja neuvolavierailujen tarve vähenee.

Hyödyntämällä pitkälle kehitettyjä algoritmeja ja historiatietojen analysointia terveydenhoidon älyteknologia voi ennustaa potilaille räätälöityjä hoito- ja interventiokeinoja. Ennusteilla on valtavan tärkeä rooli, jonka näki esimerkiksi kryptovaluuttojen kohdalla. Cardanon hintaennustemallit hyödynsivät markkinatietoja ja tilastoanalyysia ennustaakseen potentiaalisia hintamuutoksia, jonka avulla sijoittajat kykenivät tekemään päätöksiä, jotka perustuivat tutkittuihin tietoihin.

Teleterveyspalveluiden avulla terveydenhoidon henkilökunta kykenee konsultoimaan potilaita missä tahansa, jolloin potilailla on paremmat mahdollisuudet saada asiantuntijoiden neuvoja ja ohjausta ajoissa. Lola&Lykken äitiysterveyden asiantuntijat ovat aina valmiina auttamaan äitejä missä tahansa äitiyden eri vaiheessa.

Kustomoidut terveydenhoitosuunnitelmat

Älykkäät teknologiamallit kykenevät tutkimaan potilastietoja tunnistaakseen kuvioita ja trendejä, joiden avulla vuorostaan terveydenhoidon ammattilaiset kykenevät räätälöimään hoitosuunnitelmia ja jatkohoitoa yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tällaisella räätälöidyllä hoidolla varmistetaan, että jokainen nainen saisi tarvitsemaansa tukea, joka vuorostaan parantaa raskauskokemusta ja yleistä hyvinvointia.

Päätöksenteon tukijärjestelmät terveydenhoidon ammattilaisille

Älykkäät algoritmit kykenevät tarjoamaan tutkittuun tietoon perustuvia suosituksia terveydenhoidon ammattilaisille tutkimalla hetkessä valtavia määriä lääketieteellisiä tutkimuksia, kliinisiä hoito-ohjeita ja potilastietoja. Niiden avulla voidaan luoda luotettava tuki- ja ennustejärjestelmä, joka kykenee auttamaan lääkäreitä ja sairaanhoitajia tekemään tuoreimpiin tietoihin perustuvia päätöksiä diagnosoinnin ja hoitosuunnitelmien suunnittelemisen yhteydessä, jolloin myös äitien ja vauvojen hoitotulokset paranevat.

Sosiaalisen median automaatiotyökalut relevanttien brändien ja palveluiden löytämiseksi

Synnytykseen valmistautumiseen liittyy paljon muutakin kuin vain terveystarkastuksia. Joskus odottavien äitien tarpeet ovat hyvinkin yksinkertaisia, mutta tarvitsevat silti pikaisia ja tehokkaita ratkaisuja. Digitaalisessa ympäristössä käytetään automaatiotyökaluja, kuten hashtag-generaattoria, jonka avulla raskausaikaan liittyviä tuotteita ja palveluita tuottavat brändit kykenevät löytämään kohdeyleisönsä paremmin.

Käyttämällä hashtag-generaattorin luomia hashtagejä voi varmistua niiden näkyvyydestä. Yleisluontoiset hashtagit kuten #vauva eivät ole kovinkaan tehokkaita sisällön kategorisoinnissa, kun taas tarkemmat hashtagit kuten #vauvanvaatteet ja #vauvanruoka tuovat asiasta kiinnostuneita asiakkaita paremmin brändin sivuille.

Pohdintaa ja huolenaiheita koskien tekoälyä ja koneoppimista äitiysterveydenhoidossa

Samalla kun kerromme keinoälyn ja koneoppimisen innostavista mahdollisuuksista äitiysterveydenhoidon saralla, on tärkeää huomioida, millaisia haasteita kyseisten teknologioiden käyttöön liittyy. Seuraavaksi tarkastelemme aiheen tätä puolta tarkemmin.

Yksityisyyteen ja turvallisuuteen liittyvät seikat

Koska älyteknologia toimii keräämällä ja analysoimalla henkilökohtaisia terveystietoja pysyvästi, tulee kyseisten arkaluontoisten tietojen yksityisyyteen ja turvallisuuteen suhtautua erityisen vakavasti. On erityisen tärkeää ottaa käyttöön vankat turvatoimet ja protokollat, jotka varmistavat potilastietojen salauksen ja turvallisen säilytyksen siten, että vain valtuutetuilla henkilöillä on pääsy niihin. Potilaiden yksityisyyden kunnioittaminen ja ylläpitäminen tulisi aina olla ensisijaista.

Korkeimman mahdollisen potilastietojärjestelmien yksityisyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi on tärkeää, että työstä vastaa luotettava potilastietojärjestelmiä kehittävä yritys. Heillä on tarvittava tietotaito ja kokemus valmistaa turvallisia ja kaikkia terveydenhoidon säädöksiä noudattavia ohjelmistoratkaisuja.

Ennakkoasenteet ja reiluus

Älyalgoritmit oppivat olemassa olevasta tiedosta, ja jos kyseiset tiedot pohjautuvat ennakkoasenteisiin, ovat myös tulokset epäreilusti vinoutuneita. Äitiysterveydenhoidossa on todella tärkeää, että algoritmeja koulutetaan monipuolisilla ja aitoa kokemusta vastaavilla tietopaketeilla. Tällä tavoin ennakkoasenteita esimerkiksi rotua, etnisyyttä tai sosioekonomista statusta kohtaan voidaan lieventää. Seuraamalla ja arvioimalla algoritmeja jatkuvasti voidaan tarvittaessa tunnistaa ja korjata kyseisiä ongelmia.

Ihmisen ja koneen välinen vuorovaikutus

Vaikka teknologialla kyetään kehittämään äitiysterveydenhoitoa, on tärkeää pitää hoidon ytimessä ihmisten välinen vuorovaikutus. Terveydenhoidon ammattilaisten rooli on edelleen avainasemassa mitä tulee luottamuksen syntymiseen, henkisen tuen tarjoamiseen, sekä kunkin odottavan äidin yksilöllisten tarpeiden ja huolenaiheiden ymmärtämiseen. Yhdistämällä ihmisten välistä vuorovaikutusta teknologiaan juuri oikeissa mittasuhteissa voidaan varmistaa, että odottavien äitien päällimmäiseksi kokemukseksi jää ihmisläheisen ja ymmärtäväisen hoidon saanti.

Lainsäädäntöön liittyvät haasteet

Älyteknologioiden käyttö terveydenhoidossa nostaa esille monia tärkeitä lainsäädäntöön liittyviä seikkoja. Teknologioiden käyttöä on tärkeää säädellä ja ohjata, jotta voidaan varmistua niiden avoimesta toiminnasta, vastuunkantamisesta ja eettisten standardien noudattamisesta. Lainsäädäntöä ja seurantaa tuottavien tahojen tulee tehdä tiivistä yhteistyötä terveydenhoidon ammattilaisten, tutkijoiden ja teknologia-asiantuntijoiden kanssa kehittääkseen viitekehyksen, joka ruokkii innovaatiota, mutta turvaa samalla aina potilaiden oikeuksia.

Esimerkkejä tekoälystä ja koneoppimisesta äitiysterveydenhoidossa

Seuraavaksi kerron muutaman esimerkin, joissa näitä teknologioita on hyödynnetty äitiysterveydenhoidon kehittämisessä, komplikaatioiden aikaisessa tunnistamisessa, ja ajallaan tapahtuvien interventioiden toteuttamisessa, jolloin hoitotulokset ovat parantuneet sekä äitien että pienokaisten kohdalla.

Keskossynnytyksen ennustaminen: Stanfordin yliopiston tutkijat kehittivät keinoälyalgoritmin nimeltään "Elijah", joka ennustaa keskossyntymien riskiä analysoimalla sähköisiä terveystietoja. Algoritmi huomioi esimerkiksi synnyttäjän iän, aiemmat raskaudet ja terveystiedot tunnistaakseen korkean keskossyntymän riskin. Tämän teknologian avulla voidaan aloittaa interventiot ajoissa, jolloin keskossyntymien määrää voidaan vähentää.

Sikiön terveyden seuranta: Helsingin yliopistossa suoritetussa tutkimuksessa käytettiin algoritmien koneoppimista analysoimaan raskaana olevien naisten elektrokardiogrammeja (EKG), jotta sikiön ahdinkotilanteita kyettiin ennustamaan tarkasti. Seuraamalla sikiön sykettä kyettiin havaitsemaan sikiön hapenpuute aikaisessa vaiheessa, jolloin voitiin ennaltaehkäistä synnytyksen aikaisia komplikaatioita.

Synnytyksen jälkeisen verenvuodon havaitseminen: Keinoälyä on käytetty myös havaitsemaan synnytyksen jälkeistä verenvuotoa aikaisessa vaiheessa, jotta apua voidaan antaa mahdollisimman pikaisesti. Kalifornian yliopisto San Franciscossa kehitti älykkään algoritmin, joka analysoi vitaaliarvoja kuten verenpainetta ja sykettä auttaakseen verenvuodon tunnistamisessa. Järjestelmä saatiin kehitettyä hyvinkin tarkaksi ja se on auttanut terveydenhoidon ammattilaisia aloittamaan verenvuodon hoitamisen ajoissa.

Raskausmyrkytysten ennustaminen: Raskausmyrkytys on odottaville äideille jopa hengenvaarallinen tila. Oxfordin yliopiston tutkijat kehittivät tekoälymallin, joka yhdistelee tietoja kuten verenpainetta ja aiempia terveystietoja ennustaakseen raskausmyrkytyksen riskiä. Tämä malli on ollut tarkempi perinteisempiin keinoihin verrattuna, jolloin raskausmyrkytysten aikainen tunnistaminen ja hoitaminen on kehittynyt.

Äitiysterveydenhoidon älyteknologian tulevaisuus

Teknologia kehittyy hurjaa vauhtia. Uusia edistysaskelia tapahtuu jatkuvasti, ja ne muuttavat ja kehittävät äitiysterveydenhoitoa. Mahdollisia lähiaikoina tulevia innovaatioita ovat muun muassa:

 • päälle puettavien teknologioiden kehittyminen, jotta odottavia äitejä kyetään seuraamaan kattavasti ja tarkasti reaaliajassa
 • eri alustojen ja tietokantojen välinen yhteistyö, jolloin anonymisoituja potilastietoja kyetään jakamaan laajemmin entistäkin parempien keinoälymallien kouluttamiseksi ja siten raskausaikaisten komplikaatioiden ennustamiseksi
 • luonnollisen kielen prosessoinnin algoritmeja kehitetään analysoimaan ja hakemaan tärkeitä huomioita lääketieteellisistä julkaisuista, kliinisen työn raporteista ja potilaiden palautteista, jolloin ne kehittävät tietoja, joiden pohjalta hoitoa personalisoidaan
 • keinoälyn integroiminen muiden teknologioiden, kuten esineiden internetiä (IoT) käyttävien laitteiden ja virtuaalimaailman kanssa, jolloin voidaan luoda immersiivinen ja interaktiivinen raskauskokemus, jossa odottavien äitien luottamus ja osallistuminen paranevat

Lopuksi

Tekoäly ja koneoppiminen ovat mullistamassa terveydenhoidon personalisointia. Ne kykenevät tarjoamaan odottaville äideille hyödyllisiä neuvoja, tukea ja mielenrauhaa koko raskausajan ja synnytyksen jälkeen. Äitinä sitä voi ajatella asiantuntijoiden ja kumppanien tiiminä, jotka varmistavat sinun ja vauvasi saavan parasta mahdollista hoivaa. Löydät paljon kattavaa lisätietoa raskausajasta ja synnytyksen jälkeisestä ajasta vierailemalla Lola&Lykken äitiysoppaiden parissa.